© 2011 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí Všechna práva vyhrazena - E-mail: szsuo@szsuo.cz

Školská rada - citace ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.)
§ 167
          (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
          (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
         (3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
          (4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
          (5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
          (6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
          (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
§ 168
          (1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
          (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
          (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
          (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.
Členové školské rady pro období 2011 - 2014
Školská rada - jednací řád

Školská rada při Střední zdravotnické škole ( dále jen školská rada ) se v souladu s ustanovením §167 odst. 7 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), usnesla dne 20.12.2005 na tomto svém jednacím řádu:

Článek I.

Školská rada se schází ke svým schůzím dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Článek II.

Jednání školské rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen školské rady nejpozději 14 dnů před dnem jednání.

Článek III.

Návrh programu jednání školské rady mohou předkládat všichni její členové. Program jednání schvaluje školská rada nadpoloviční většinou vždy v úvodu svého jednání.

Článek IV.

Jednání je zahájeno schválením programu. V úvodu jednání projednává školská rada plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, příp. ředitele školy, pokud byl k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají návrhy, podněty a připomínky dle schváleného programu jednání.

Článek V.

Školská rada rozhoduje usnesením. Školská rada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni všichni její členové. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Usnesení školské rady se vyhotovují písemně. Písemné vyhotovení usnesení pořizuje člen školské rady a podepisuje předseda školské rady.

Článek VI.

O jednání školské rady se sepisuje písemný zápis. V zápise se uvádí:
a)den a místo jednání
b)schválený program jednání
c)průběh a výsledky hlasování včetně uvedení poměru hlasování
d)znění schváleného usnesení
e)další skutečnosti, které se dle školské rady mají stát součástí zápisu
Zápis z jednání podepisují všichni členové školské rady.

Článek VII.

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek VIII.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2006.
 
 
 
Zápisy ze školské rady
 
Zpět na poradní orgány školy
Zpět na poradní orgány školy
Složení studentské rady
 
Zpět na poradní orgány školy
Zpět na poradní orgány školy
Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí
Pedagogická rada
 
Pedgogická rada se schází pravidelně první čtvrtek v měsíci a vždy při ukončení klasifikačního období.
Složení pedagogické rady: učitelé školy.
Školské poradenské pracoviště
 
Školské poradenské pracoviště se schází dle potřeby. Složení: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí učitelka prakt. vyučování, výchovný poradce, metodik školní prevence, třídní učitel.
Zpět na poradní orgány školy
Správní rada sdružení přátel SZŠ ÚO
 
Sdružení přátel školy se schází pravidleně jednou za pololetí. Složení správní rady: Irena Rösslerová, Ivana Jelínková, Mgr. Šárka Nováková,
Mgr. Lenka Podzimková, Mgr. Ondřej Čopian.
HOME